1. Haberler
  2. Genel
  3. GASTRONOMİ, TURİZM VE MEDYA SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURAN GATUMDER KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

GASTRONOMİ, TURİZM VE MEDYA SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURAN GATUMDER KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

GASTRONOM?, TUR?ZM VE MEDYA SEKTÖRÜNÜ BULU?TURAN GATUMDER KURULU?UNU GERÇEKLE?T?RD?

Dünyan?n çekim merkezi Türkiye’de binlerce y?ll?k kültürü, milyonlarca istihdam ve milyarlarca TL’lik ekonomik hareketlili?i sembolize eden gastronomi, turizm, medya ve tan?t?m sektörlerini tek çat? alt?nda birle?tiren GATUMDER, ?stanbul Anadolu Yakas?’nda alan?nda tecrübeli isimlerin gerçekle?tirdi?i ilk toplant? ile resmen kuruldu. Gastronomi Turizm Medya Tan?t?m Derne?i – GATUMDER, kurucular kurulunu olu?turarak sektörlerine yeni soluk getirecek projeleri için dü?meye bast?.

Kurucu Yönetim Kurulu Ba?kan? olarak Tarihçi-Gazeteci-Gurme Yazar-A?ç?-TV Program Yap?mc?s? Ufuk Güngör’ün seçildi?i toplant?da alanlar?nda kendini kan?tlam?? ve sembol isimlerden olu?an kurucular kurulu üyeleri ise ?öyle;

Ufuk Güngör, Nam?k Ekin, Doç. Dr. Nur Ündey, Zeynel Haldun Tüzel, Talip Bayram, Metin Dinçer, Mustafa Pehlivan, Cengiz Yavuz, Mehmet Birtek, Gökhan O?uz, Birol Akça, Erol Duran, Ercan Yüksel, Adem Giden, Hakan Aydeniz.    

UFUK GÜNGÖR: KÖKLÜ VE BÜYÜK MEDEN?YET?M?Z?N GET?R?LER?N? DAHA DA ?LER? TA?IMAK ?ST?YORUZ

Co?rafi konumu ile birlikte tarihi ve kültürel geli?melerin sonucunda Türkiye’de çok ciddi bir gastronomi zenginli?inin olu?tu?una, beraberinde turizm – medya – tan?t?m sektörleri ile etkile?im sonucu ekonominin de lokomotifi olan bir popülasyon olu?tu?una dikkat çeken Kurucu Ba?kan Ufuk Güngör, sözlerine ?öyle devam etti;

GATUMDER’i sadece alan?nda çe?itli projeler ve çal??malar gerçekle?tirmek için de?il, ayn? zamanda etkili ve sonuca ula?an bir a? olu?turmak üzere kurduk. Beraberinde GATUMDER, sektörlerinde e?siz bir dijital ar?ive de dönü?ecek. Köklü ve büyük medeniyetimizin getirilerini daha da ileri ta??yaca??z. ?lk hedefimiz olarak, son zamanlarda önemi daha da iyi anla??lan “Gastronomi Turizmi” olarak belirledik.

Türkiye’de mutfak kültürü ve yeme-içme, bir anlamda dünyan?n gastronomi özeti. O kadar büyük bir zenginli?e sahibiz ki; bunu d??ar?dan izlemek de, içinde olup ya?amak da farkl? bir duygu.

HAK ETT???M?Z YERE GELMEL?Y?Z

Tarlalar?m?zdan sofralara uzanan, sanatla bezenen ve her a?amas?nda ayr? bir eme?in öne ç?kt??? gastronomi sektöründe Türkiye’nin parmak ?s?rtan zenginli?i, ?üphesiz tesadüf de?il. Tarihi geli?meler, co?rafyalar, iklimler, insanlar, örf ve adetler, sava?lar, göçler gibi birçok sebep, bir anlamda gastronominin çe?itlili?inde ana etken olmu?tur. Bugün bir buluttan dü?en ya?mur tanesi bile, lezzetlerimize etki etmektedir. ??te bu kadar hassas bir döngü içinde olan do?a ile birlikte gastronomi i?ini a?kla, sevgiyle, keyifle, ya?am tarz? olarak benimseyen ki?i, kurulu? ve i?letmeler ile yücelmekte, lezzetler yerini bulmaktad?r. Sadece çok basit bir istatistikte bile, dünyada turistlerin destinasyon seçerken yüzde 88’inden fazlas?n?n yeme-içme, yani yeni trend “Gastronomi Turizmi” alternatif ve çe?itlili?ini ön planda tuttu?unu biliyoruz. Bu süreçte Türkiye’nin gastronomi zenginlikleri, adeta istatistiklere s??m?yor. Ancak ba?ar? s?ralamalar?nda ne yaz?k ki henüz hak etti?imiz yerlerde de?iliz. Birçok alanda hak etti?imiz yere gelmeliyiz. Örne?in gastronominin içerisinde ayr? bir ba?l?k olarak turizmi de ele al?rsak, yemek turizminde ülkeler aras?nda 23. s?raday?z. Üstelik, ?spanya ve Yunanistan gibi ülkelerin de gerisindeyiz. Türkler, yurtd???nda yeme-içmeye çok ciddi ücretler harcarken ülkemizde a??rlad???m?z turistlerde ayn? tabloyu göremiyoruz. Rakamlarda yak?n zamanda de?i?iklikler olmakla ile birlikte 124 yeme?imizin Türk Patent Enstitüsü tescilinde oldu?u kamuoyuna yans?yor ancak, bu rakamlar?n çok daha fazla olmas? gerekiyor. Di?er yandan bu yönde bir fark?ndal?k ve ciddi çabalar da var. Co?rafi i?aret almak için ba?vuruda bulunulmu? ve sonucunu bekleyen 185 yeme?imiz var. Bu, gastronomi içerisinde turizm ve tan?t?m aç?s?ndan eksikli?i sembolize eden yetersizlik ve sorunlardan sadece biri olarak dikkat çekiyor. Türk lezzetlerinin tad?na varan bir turist kesinlikle müdavimi oluyor ancak bizlerin o lezzetleri do?ru, eksiksiz ve ba?ar?l? bir ?ekilde turistlere ve ayr?ca tüm dünyaya yans?t?lmas?n?, tan?t?m?n? sa?layabilmemiz gerekiyor. GATUMDER olarak bu yönde özel çal??malar ba?latt?k.

TÜRK?YE, DÜNYA TUR?ZM?N?N HEM KÖPRÜSÜ, HEM DE MERKEZ?D?R

Ülkeler aras?nda görü? ve rakam farkl?l??? olmakla beraber Birle?mi? Milletler kay?tlar?na göre dünyada 208 ülke bulunmaktad?r. Dünya haritas?na hangi aç?dan bakarsan?z bak?n, bu ülkelerin co?rafi olarak tam da merkezinde Türkiye’yi görürsünüz. Turizm zenginliklerini anlatmaya elbet zaman?m?z yetmez. Dünyay? k?skand?ran co?rafi güzelliklerimize ra?men turizmde, iyiye giden geli?meler ile birlikte daha da hak etti?imiz yerlere ula?mak zorunday?z. 2018 y?l?nda dünya genelinde en çok ziyaret edilen 6. ülke olduk. Bir genelleme ile bakt???m?zda Türkiye 22,5 milyar dolarl?k turizm geliri ile 15. s?rada yer ald?. Bu rakamlar? daha da yukar?lara çekmeliyiz ki, önümüzdeki 5 y?l için Türkiye’de y?ll?k 100 milyon turist ve 120 milyar dolar gelir hedefi var. ??te bu rakamlara ula?mak kesinlikle hayal de?il ancak, ciddi bir çaban?n da gereksinimi ortaya ç?k?yor. Bu ve benzeri tüm turizm ad?mlar?nda, en küçük ayr?nt?dan en büyük projelere kadar GATUMDER bünyemizde alan?nda tecrübeli isimler, katk?lar?n? sunmak için canla ba?la haz?rlan?yorlar. Türkiye, dünya turizminin sadece köprüsü de?il, asl?nda merkezidir. Bu yönde yap?lacak çok ama çok i? var.

MEDYA VE TANITIM OLMAZSA, GASTRONOM? VE TUR?ZM HAK ETT??? NOKTAYA GELEMEZ

Anlatt?klar?n?z, kar??n?zdakinin anlad??? kadard?r. Kar??m?zdakinin anlad???, anlatabildi?imiz kadar?d?r. Türkiye’yi, gastronomiyi, beraberinde ciddi etkile?im içinde oldu?u turizmi; tüm bu faktörleri, do?ru medya tan?t?m aksiyonlar? ile yans?tabiliriz. ??te bunun için de gastronomi ile turizm duayenlerinin, medya a?? ile her an senkronize olmas? gerekiyor. Ba?ar?l? bir tan?t?m sadece kendinizi aktarmak de?il, bir anlamda gelece?inizi de garanti alt?na almakt?r. Medya ve tan?t?m olmazsa, gastronomi ve turizm hak etti?i noktaya gelemez.

GATUMDER olarak gastronomi ve turizm ile beraberindeki tüm alanlarda medya ve tan?t?m aksiyonlar?m?z için ummal? bir çal??ma yürütüyoruz. Özgün içerik üretimlerimiz ba?ta olmak üzere bu yönde ve tüm alanlarda projelerimizin ayr?nt?lar?n?, önümüzdeki süreçte kamuoyu ile payla?aca??z.

ARTIK B?R A?LEY?Z

GATUMDER, rutin çal??malar? ile birlikte etkili ve sonuca ula?an bir a? görevi de görecek. Bu nedenle önümüzdeki süreçte aram?za kat?lmaya haz?rlanan ve kat?lacak olan birçok alan?nda uzman, rol model, öncü, örnek, ba?ar?l? ve tecrübeli isimler; beraberinde kurulu? ve i?letmeler tek çat? alt?nda senkronize olacak. Tüm bu çal??malar ile birlikte art?k bir aileyiz. Bunun enerjisini tüm gerçekli?i ile; birçok lezzeti tek çat? alt?nda toplarken “kuru fasulyeyi” tema alan Burak Kuru Fasulye Restoran’da gerçekle?tirdi?imiz ilk toplant?m?z ve tad?mda hissettik.

Kurucu Yönetim Kurulu üyelerimiz hakk?nda k?saca, mesleki ayr?nt?lar? ?öyle;

UFUK GÜNGÖR: GATUMDER Kurucu Ba?kan?, Tarihçi, Gazeteci, Gurme Yazar, A?ç?, TV Programc?s?, Tekstilci ve Modac?… Ufuk Güngör, ba?ta Gurme Magazin olmak üzere Kanal 34 ve sosyal medya ile birlikte birçok platformda birçok lezzeti yorumlamaya ve kitlelere ula?t?rmaya devam ediyor. Ba?ta Almanya olmak üzere çe?itli ülkeler ile Türkiye aras?nda köprü vazifesi gören çe?itli çal??malar?n? da gerçekle?tiren Güngör, network faaliyetlerini geli?tirerek sürdürüyor.

NAMIK EK?N: Birçok dalda ödüllü ve antrenör sporcu, emekli asker, birçok Guinness Dünya Rekoru sahibi, emekli sat komandosu, su alt? rekortmeni, pilot, para?ütçü, profesyonel yüzücü, judo e?itmeni… Say?s?z ödül ve ba?ar?s? ile Nam?k Ekin, sayfalarca anlat?m ile özetlenebilecek ba?ar?larla dolu ya?ant?s? ve aktif spor faaliyetleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.

NUR ÜNDEY: Kurumsal ?leti?im ve Marka Yönetimi Uzman?. Doçent Doktor Nur Ündey, ayn? zamanda ö?retim görevlisi olarak da alan?nda birçok ba?ar?l? ö?rencinin yeti?mesini sa?lad?. Gastronomi alan?na ilgisi ve bu yönde yaz?lar?, çal??malar?yla da dikkat çekmektedir. Ayn? zamanda profesyonel turizm rehberidir. Turizm i?letmecili?i üzerine ayr?ca ciddi çal??malar? ve ba?ar?lar? bulunan Ündey, ?zmir Amerikan K?z Koleji’nin ard?ndan ?leti?im Fakültesi – Halkla ?li?kiler ve Gazetecilik, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktoras? ile birlikte aktif olarak faaliyetlerine devam ediyor.

ZEYNEL HALDUN TÜZEL: Uluslararas? Gurme, Gurme Yazar, Chaine des Rotisseurs taraf?ndan “?övalye” ünvan?yla taçland?r?lan gurme, Türk mutfa?? uzman?, fuar ve organizasyon yöneticisi. Özellikle Türk mutfa??n?n köklü lezzetlerine hakim olmas? itibariyle “ya?ayan ansiklopedi” olarak da yorumlanmaktad?r. Tüzel, aktif gastronomi faaliyetleri ile yurtiçi ve yurtd??? çal??malar?n? sürdürüyor.  

TAL?P BAYRAM: Gazeteci ve Gastronomi Yazar?. Medya, pazarlama, sigorta, otomotiv, tekstil ve g?da sektörlerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 150’nin üzerinde ülkenin yeme içme kültürü hakk?nda verileri tek çat? alt?nda toplayan, yorumlayan ve gelecek nesillere aktarmak üzere çal??malar?n? yürüten Talip Bayram, aktif olarak gazetecilik ve gastronomi faaliyetlerini birlikte yürütmeyi sürdürüyor.

MET?N D?NÇER: A?ç?, ??letmeci, Anadolu Lezzetleri Ustas?. “?stanbul’a kuru fasulyeyi sevdiren adam” olarak da yorumlanan Metin Dinçer, köfte ile birlikte 50’nin üzerinde çorba çe?idi ve tatl?lar? kendi tarz? ile harmanlayarak müdavimlerine sunuyor. ??letme sahibi de oldu?u Pendik’teki Burak Kuru Fasulye Restaurant gerek konsepti, gerekse de restoran?n fiziki özellikleriyle Türkiye’nin dört bir yan?ndan misafirlerini a??rlarken yat?r?mc? i? adam? ve a?ç?, bu yönde lezzet inovasyon çal??malar?n? sürdürüyor.

MUSTAFA PEHL?VAN: G?da ve çe?itli sektörlerde yöneticilik görevini uzun y?llar sürdüren i?adam? Mustafa Pehlivan, gastronomiye olan ilgisini i? dünyas?na da yans?tarak KasapBurger & Steakhouse’u kurarak ba?ar?l? bir zincir olu?turdu. Franchise i? geli?tirme faaliyetlerini de yürüten Pehlivan; ayn? zamanda mimari tasar?m ve uygulama ?irketiyle de alan?nda özel uygulamalar?yla faaliyetlerini yürütüyor.

CENG?Z YAVUZ: Kaçkar Muhallebicisi’nin 3. ku?ak temsilcisi ve Chef A?ç?… Türk ve Osmanl? Mutfa?? uzman?. Turizm ve gastronomi alan?nda hizmet veren birçok uluslararas? ve yerli markan?n tedarikçisi ve çözüm orta??. Sosyal sorumluluk projeleri ile birlikte co?rafi i?aretli ürünler ile yerli ve milli arge projelerini de yürüten Chef Cengiz Yavuz; ?ekersiz, glutensiz, vegan, protein de?eri yüksek fonksiyonel gastronomi ürünlerinin de üretilmesi üzerine çal??malar?na devam ediyor. Ayr?ca, 4. ku?a?a tecrübe ve deneyimlerini aktarmak için mentor faaliyetlerini de kitlelere ula?t?r?yor.

MEHMET B?RTEK: Gurme, sporcu, gözlemci hakem, fizikçi, tarihçi, ö?retmen ve gastronomi a?ç?… Yo?un i? temposu ile birlikte gastronomi faaliyetlerini de geli?tiren Birtek, Marmaral?Gurme ad?yla sosyal medya ile birlikte birçok platformda da çal??malar?n? yürütüyor.

GÖKHAN O?UZ: Engurmen Food Project Expert… Turizm ve g?da sektörlerinde çal??ma, ara?t?rma ve inovasyon çal??malar?n? yürüten Gökhan O?uz, ba?ta Almanya olmak üzere birçok ülke ile Türkiye aras?nda gastronomide köprü olacak anekdotlara imza att?. Franchise i?letme müdürlü?ü ve yöneticilik çal??malar? ile birlikte ticari faaliyetlerde bulundu. Engurmen G?da Mentörlük firmas? ile arge, e?itim, denetim ve franchise dan??manl??? gibi alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. 

B?ROL AKÇA: Gurme, yazar, dan??man… Türkiye’de ilk A?ç?l?k Derne?i üyeleri aras?nda yer alan Akça, “gurme” gibi kelimelerin gastronomiye kazand?r?lmas? a?amas?nda eme?i geçen isimler aras?nda yer al?yor. ??letmecilik faaliyetlerine devam eden ve 150’nin üzerinde ülkenin yeme içme kültürüne hakim olan Birol Akça, s?k s?k ülkeler aras? seyahatler gerçekle?tirerek bilgi ve birikimlerini Türkiye’ye ta??maya devam ediyor.

ADEM G?DEN: Videographer, Gazeteci, Kameraman, Editör, Metin Yazar?, Geleneksel ve Dijital Medya ?çerik Üreticisi… Çe?itli gazete, dergi ve internet haber sitelerinde aktüelden ekonomiye, turizmden gastronomiye, magazinden spora tüm bran?larda özel haber içerik üreticili?ini gerçekle?tirdi. BYEGM – Bas?n/Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü resmi sar? bas?n kart?n? ald?ktan sonra inovasyon sürecini h?zland?rd?. Haber ara?t?rma, üretme, metin yazarl???, redakte etme ve kitlelere ula?t?r?lmas? süreçlerini yöneten Adem Giden, yaz?l? ve görsel medyan?n gereksinimlerini birle?tirdi. Videographer olarak kamera çekimi, klip ve reklam üretimi, senaryo yaz?m?, video kurgu ve montajlanmas?, animasyonlarla zenginle?tirilmesi, seslendirilmesi ve sosyal medya yöneticili?i de gerçekle?tiren Giden, ayr?ca Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde de e?itimini sürdürüyor.

HAKAN AYDEN?Z: Lezzet Pusulas? markas?n?n yan? s?ra gastronomi sektörüne ilkleri getiren isimler aras?nda yer alan Hakan Aydeniz, tecrübelerini yaz?l? ve dijital mecralar ile kitlelere ula?t?r?yor. Birikimi s?n?rlar? a?an gastronomi uzman? Aydeniz, birçok ülkeye gerçekle?tirdi?i gastronomi ziyaretlerinin yan? s?ra bu yönde etkili bir sosyal medya içerik üreticisi olarak çal??malar?n? sürdürüyor.

EROL DURAN: Gastronomi merak?n? ticari faaliyetleriyle de birle?tiren Erol Duran, uzun y?llar g?da pazarlama faaliyetleri gerçekle?tirdi. Bursa Kebap Evi bayili?i, ticari çal??malar?nda öne ç?kanlar aras?nda yer ald?. Duran, g?da toptanc?s? olarak birçok öncü i?letme ve kurulu? ile çal??malar?n? yürütüyor.

ERCAN YÜKSEL: Üniversite sürecinin ard?ndan yeteneklerini tiyatro e?itimi ile taçland?ran Ercan Yüksel, kamu spotu yap?mlar?nda da ad?ndan söz ettirdi. Çe?itli sinema, TV, dizi, medya yap?m ekibinde de yer alan Yüksel; sektöründe inovasyon çal??malar?n? yürütüyor.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
GASTRONOMİ, TURİZM VE MEDYA SEKTÖRÜNÜ BULUŞTURAN GATUMDER KURULUŞUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin