1. Haberler
  2. Genel
  3. HEMŞİRELERİMİZ  GELECEĞİMİZ

HEMŞİRELERİMİZ  GELECEĞİMİZ

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Dünya genelinde en büyük hem?irelik örgütü olan Uluslararas? Hem?ireler Konseyi (ICN) her y?l dünyadaki geli?meler ve toplumlar?n sa?l?k bak?m gereksinimleri do?rultusunda, o takvim y?l? içerisinde hem?irelerin gündeminde tart???lmas? ve yol haritalar? belirlenmesi amac?yla bir tema yay?nlamaktad?r.

Bu temalar, 2019 y?l?na kadar tüm dünyada sa?l?k hizmetlerine ula??mda zorluk ya?ayan gruplar, herkese sa?l?k hizmetinin ula?t?r?labilmesi, küresel sa?l?k sorunlar?nda hem?irelerin sorumluluklar? gibi konular? içermekte idi. Ancak 2019 y?l?nda tüm dünyay? etkileyen Covid-19 pandemisi hem?irelerin nelere haz?rl?kl? oldu?unu aç?k bir ?ekilde gösterdi. Pandemi sürecinde hem?ireler ülkemizde ve tüm dünyada filyasyon çal??malar?nda hastalar?n evinde,  tan? ve tedavi a?amalar?nda acil servislerde, yatan hasta kliniklerinde ve hastal???n en a??r süreçlerinde ise yo?un bak?mlarda hastalar?n her an yan?ndayd?. Bu süreçte tüm dünyada ilgi do?al olarak hem?irelik ve hem?irelere yöneldi.

ICN geçti?imiz günlerde 2023 y?l?n?n temas?n? “Hem?irelerimiz. Gelece?imiz.” olarak duyurdu. Bu tema ile küresel sa?l?k sorunlar?n? ele almak ve herkes için küresel sa?l??? iyile?tirmek amac?yla gelecekte hem?irenin nas?l konumland?r?lmas? gerekti?inin tart???lmas? amaçlanmaktad?r. Biliyoruz ki gelece?in sa?l?k hizmetlerinin yönetiminde sa?l?k ve ekonominin ayr?lmaz bir bütün olarak ele al?nmas?, sa?l?k hizmetlerinin salg?n sonras? yeni pandemilere haz?rl?kl? olmas?, ülkelerin etkin toplum sa?l??? hizmetleri ve hizmete eri?imi planlamak için önceliklerini, sorumluluklar?n? ve performanslar?n? gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bireyin ve toplumun sa?l???na katk?lar?n?n art?r?lmas?, sa?l???n geli?tirilmesi ve hastal?klar?n önlenmesi için hem?ire i? gücünün desteklenmesi ve hem?irelik mesle?ine yat?r?m yap?lmas?, Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ)’nün herkes için sa?l?k hedefine ula??labilmesi için yap?lan temel ve sürdürülebilir bir yat?r?md?r.

Çünkü hastalar?n sa?l?k profesyonelleri ile kurduklar? etkile?imin yakla??k %80’i hem?ireler ile kurduklar? etkile?imden olu?maktad?r. Mevcut gündem içerisinde de Avrupa’n?n çe?itli ülkelerinde hem?irelerin sistemden çekilmesiyle ortaya ç?kan bo?luklar?n, sa?l?k hizmetlerinin yürütülmesinde ciddi sonuçlar? beraberinde getirdi?ini göstermi?tir. Bu durumun çok daha önce fark?na varan DSÖ,  2020 y?l?n? “Hem?ireler ve Ebeler Y?l?” ilan etmi?; kesintisiz, profesyonel ve kaliteli sa?l?k bak?m?n?n sürdürülebilmesi için hem?irelerin gereksinimlerinin neler oldu?u tart???lmaya ba?lanm??t?r.

Yads?namayacak bir gerçek var ki sa?l?k profesyonelleri ve bu grubun en geni? nüfusunu olu?turan hem?ireler e?itimi ve yeti?mesi zor, yerine ikamesi mümkün olmayan bir insan kayna??d?r. Sa?l?k bak?m hizmeti kapsam?nda mücadele ettikleri sorunlar?n yan? s?ra kendi be?eri yüklerini de ta??maktad?rlar. Güvenli ve memnun edici bir sa?l?k hizmetinin sürmesi bu hizmeti verenlerin önce fiziksel, ruhsal ve sosyal aç?dan bireysel iyi olma halini sürdürebilmesi ile mümkündür. Pandeminin bize ö?rettiklerinden ders ç?karmal? ve bunlar? gelece?e yönelik hem?irelerin korunmas?n?, sayg? duyulmas?n? ve de?er verilmesini sa?layacak eylemlere çevirmeliyiz.  “Hem?irelerimiz. Gelece?imiz.” temas? bizlere etkin sa?l?k hizmet sunumu için hem?ireleri desteklemek üzere dersler ç?karman?n yan? s?ra, artan küresel sa?l?k taleplerini kar??lamak için sa?l?k sistemlerimizi nas?l güçlendirmemiz gerekti?ini dü?ünmek üzere de bir hat?rlatmada bulunmaktad?r.

Sevgi ve Sayg?lar?mla,

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
HEMŞİRELERİMİZ  GELECEĞİMİZ

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin