1. Haberler
  2. Gündem
  3. İSKİ YERLEŞKESİ ‘EĞİTİME’ AÇILDI

İSKİ YERLEŞKESİ ‘EĞİTİME’ AÇILDI

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

?BB’nin köklü kurumu ?SK?, Genel Müdürlük Yerle?kesi içinde in?a edilen Yuvam?z ?stanbul Kre?i’nin aç?l???n? gerçekle?tirdi. Aç?l?? töreninde konu?an ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, “Kabiliyetleriyle, liyakate dayal? bir yönetimle, hiçbir siyasi hesab?n, hiçbir ç?kar oda??n?n asla kirletemedi?i ve kirletemeyece?i, tertemiz ve de inan?n?z ki çok bereketli bir bütçeyle i? yap?yoruz” dedi. Ülkemizdeki tüm çocuklar?n okul öncesi e?itim almas? konusunda bir devlet politikas? olmas?n?n önemine dikkat çeken ?mamo?lu, “Bu, ülkemiz ad?na çok önemli, çok dev bir proje olur. Bu, gerçekten çok de?erli bir hedefi ülkemizin önüne koyar. Hiçbir ?eyle k?yaslanmaz. Yani 10 milyarlarca liral?k ‘Kanal ?stanbul’ yapsan?z, bir anlam ifade etmez.

 

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi’nin (?BB) köklü kurumu ?SK?, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsam?nda ?SK? Yuvam?z ?stanbul Kre?i’nin aç?l???n? gerçekle?tirdi. Eyüpsultan’daki ?SK? Genel Müdürlü?ü Yerle?kesi içinde yer alan kre?; ?BB Ba?kan? Ekrem ?mamo?lu, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Turan Aydo?an ile ?SK? Genel Müdürü ?afak Ba?a’n?n kat?ld??? törenle hizmete girdi. ?BB Ba?kan? ?mamo?lu, törende bir konu?ma yapt?.

“BEN?M GÖZÜMDE KRE?LER?N YER? AYRI”

“?stanbul’un her kö?esinde her gün farkl? bir hizmeti vatanda?lar?m?za sunuyoruz ve farkl? bir soruna bir ihtiyaca çözüm buluyoruz” diyen ?mamo?lu, “Kabiliyetleriyle, liyakate dayal? bir yönetimle, hiçbir siyasi hesab?n, hiçbir ç?kar oda??n?n asla kirletemedi?i ve kirletemeyece?i, tertemiz ve de inan?n?z ki çok bereketli bir bütçeyle i? yap?yoruz. Bütün bu yapt???m?z i?ler içerisinde, her i?in kendine has bir k?ymeti, o çevreye katt??? bir de?er var. Ama kre?in yeri apayr?. Benim için, benim gözümde çok özel, çok manevi bir boyutu var. Açt???m?z kre?ler sayesinde binlerce çocu?un, binlerce ailenin nas?l büyük bir zorlu?u a?t???n? ve de özellikle çocuklar?m?z?n okul öncesi ald??? e?itimle hayata kaç kat daha fazla haz?r bir biçimde ba?lad???n? tarif bile edemem. ?ehrimizde ihtiyaç bulunan mahallelerde açt???m?z kre?lerle, çocuklar?n aras?ndaki e?itsizli?i de ortadan kald?rman?n mücadelesini vermi? oluyoruz” ?eklinde konu?tu.

“B?ZDEN ÖNCEK? KRE? SAYISI ‘KOCAMAN B?R SIFIR’DI”

Kendilerinden önceki dönemde ?BB’nin kre? say?s?n?n “kocaman bir s?f?r” oldu?unun alt?n? çizen ?mamo?lu, “Okul öncesi e?itimin o f?rsat?n? yakalayamayan bir çocuk, ömür boyu o e?itsizli?in asl?nda cezas?n? çekmi? oluyor, o e?itsizli?e maruz kal?yor. Ve inan?n?z ki, buradan mezun olan çocuklar?m?z; iyi bir e?itimci, iyi bir bilim insan?, iyi bir i? insan?, iyi bir insan, farkl? bir konuda kabiliyeti olan bir insana dönü?ecek. Bu konuda hep birlikte çaba sarf edece?iz. Ama f?rsat e?itli?ini vermedi?imiz bir çocu?un ortaya koyaca?? trajik bir durum, bu ülkeye, hatta dünyaya verece?i zarar? var?n siz hesap edin. E?er bir ülkeye, bir topluma yat?r?m yapmak istiyorsan?z, maddi anlamda da manevi anlamda da en büyük yat?r?m, çocuklara yap?lan e?itim yat?r?m?d?r” ifadelerini kulland?.

“10 M?LYARLARCA L?RALIK ‘KANAL ?STANBUL’ YAPSANIZ, B?R ANLAM ?FADE ETMEZ”

Ülkemizdeki tüm çocuklar?n okul öncesi e?itim almas? konusunda bir devlet politikas? olmas?n?n önemine dikkat çeken ?mamo?lu, “Bu, ülkemiz ad?na çok önemli, çok dev bir proje olur. Bu, gerçekten çok de?erli bir hedefi ülkemizin önüne koyar. Hiçbir ?eyle k?yaslanmaz. Yani 10 milyarlarca liral?k ‘Kanal ?stanbul’ yapsan?z, bir anlam ifade etmez. Siz, nesli iyi bir e?itimle gelece?e haz?rlad???n?zda, oradan gelecek yarat?c? fikirler, oradan gelecek olan Türkiye’yi ve dünyay? de?i?tirecek yat?r?mc?, üretken nesiller, ülkemizi bamba?ka bir boyuta kavu?turur” ifadelerini kulland?. Türkiye’den Almanya’ya gidip, burada Kovid-19 a??s?n? geli?tirme ba?ar?s? gösteren Özlem Türeci ve U?ur ?ahin’i örnek olarak gösteren ?mamo?lu, “Bizim insan?m?za f?rsat verildi?inde, önünde hiçbir engel duramaz. Bizim insan?m?za gerçek anlamda ilim ve bilim, e?itim verilirse, inan?n onun kar??l???n? misli misli bu millete, bu topluma ve bütün dünyaya kazand?rabilecek kabiliyete sahiptir. O bak?mdan bu sürecin devlet politikas?, milletimize sunulan en önemli proje diye tariflenmesi sürecinde, bugünkü hükümetten aç?kças? ve net ifade edeyim ki; benim hiçbir beklentim yok. Dolay?s?yla y?llard?r ?stanbul’u yöneten ki?ilerin o sürece bak???n?n, bizim böylesi bir süreçte kar??m?za böyle bir imkan? sunmas?n? ben bekleyemiyorum. Ke?ke olsayd?” diye konu?tu.

“BEN, DÜNYANIN EN ÖNEML? KENT?NE BELED?YE BA?KANI OLAB?L?YORSAM…”

“Bu güzel devletin, bu güzel memleketin güzel insanlar?na f?rsat verildi?inde, e?itim sürecinde katk? sunuldu?unda neler oldu?unu görmek için i?te bir örne?i de burada” diyen ?mamo?lu, “Ben de bu ülkenin bir köyünde, bir co?rafyas?nda do?mu?, e?itim alm?? bir insan olarak, dünyan?n en önemli kentine Belediye Ba?kan? olabiliyorsam, ?unu unutmay?n ki, bu nimetin temelinde bir de Cumhuriyet yatar. Cumhuriyeti alk??lamak zorunday?z. Cumhuriyet, bu topraklarda ya?ayan herkese e?it f?rsat? tan?mak demektir. Cumhuriyet bu ülkedeki her bireye, e?itlik f?rsat? tan?may? onurlu bir görev olarak görmek demektir. Cumhuriyet’imizin 100’ncü y?l?na giderken, bu sorumlulu?u her birimizin hat?rlamas? ve bunu temsil etmesi gerekti?inin alt?n? çizelim” ifadelerini kulland?.

“?? YAPMA HIZIMIZ VE BECER?M?ZLE, FARK YARATMAYA DEVAM EDECE??Z”

“Liyakatli, i?ini iyi yapan insanlarla yol almaktan büyük memnuniyet duymaktay?m” diyen ?mamo?lu, ?öyle konu?tu:

“?? yapma h?z?m?z ve becerimizle, fark yaratmaya devam edece?iz. 16 milyon insan?m?za, Cumhuriyet’imizin 100’ncü y?l?na girerken, onur ve umutla yeni ad?mlar? atmaya devam edece?iz. Ve ?unu ifade edeyim: Gerçekten bereketi bol bir bütçe bu ?ehre var etmek ad?na, bütün kaçaklar?n oldu?u yerleri kapatt?k, kapatmaya devam ediyoruz, kolay de?il. ?nsanlar?m?z?n ç?kar?n?n önüne hiçbir ki?inin, bireyin ç?kar?n? koymayaca??z. Bir grup insan?n ya da bir avuç insan?n mutlulu?u de?il, bu ülkenin, bu milletin mutlulu?u esast?r. Bu yolculukta buna çok hassas davranaca??z. Ve bu büyük bir iyile?me dönemi olacak. ?stanbul’un bu iyi hali, bu iyile?me hali, göreceksiniz ülkemize de iyi gelecek. Biz, sorumlulu?umuzun fark?nday?z. ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi’nde bu dönem alm?? oldu?umuz görevin, alt?l? masan?n, orada bulunan, ba?ta Genel Ba?kan?m?z Say?n Kemal K?l?çdaro?lu ve di?er liderlerin ortaya koydu?u i? birli?inin ba?ar?ya kavu?mas?, ?stanbul’daki becerinin, ba?ar?n?n ve iyi i? örneklerinin ba?ar?l? olmas?, onlar?n i?ini ne denli kolayla?t?racakt?r; tam da bunun fark?nday?z. Allah mahcup etmesin. Hep güzel i?ler var etmeyi bize nasip etsin.”

BA?A: “YUVAMIZ ?STANBUL KRE?? 12.2 M?LYON L?RAYA MAL OLDU”

?SK? Genel Müdürü Ba?a da konu?mas?nda ?u bilgileri payla?t?:

“?SK? tarihinin izlerini içinde bar?nd?ran, yakla??k 130 y?ll?k geçmi?e sahip Ka??thane Su Da??t?m Yap?s?, ne yaz?k ki göreve geldi?imizde metruk bir durumdayd?. Kültür varl??? olarak tescillenmi? söz konusu yap?n?n, kaderine terk edilmesine gönlümüz raz? olmad? ve hiç vakit kaybetmeden düzenleme çal??malar?na ba?lad?k. Çal??malar?m?z sonucunda, özgün mimarisini koruyarak, restorasyonunu gerçekle?tirdi?imiz bu yap?y?, burada çal??anlar?m?z?n da önerisiyle ‘Su Kafe’, ‘Su Müzesi’ ?eklinde hem idaremiz çal??anlar?n?n hem de buraya gelen de?erli misafirlerimizin yararlanabilece?i bir sosyal alana dönü?türdük. Yuvam?z ?stanbul projesi kapsam?nda, ?SK? Genel Müdürlük Kampüsü içerisinde in?a etti?imiz ?SK? yerle?kesi Yuvam?z ?stanbul kre? binas?ndan, Eyüpsultan ilçemizde ya?ayan hem?erilerimiz ve kurum çal??anlar?m?z?n çocuklar? faydalanabilecek. Yuvam?z ?stanbul’u kurumumuzda görmekten k?vanç duyuyoruz. Art?k ?SK? kampüsünden c?v?l c?v?l çocuk sesleri yükseliyor. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. ?SK? Su Kafe için 9 milyon 615 bin lira, Yuvam?z ?stanbul projesi için ise, 16 milyon 225 bin lira bir harcama yapm?? bulunuyoruz.”

?SK? ÇALI?ANLARI VE EYÜPSULTANLILAR YARARLANACAK

?SK? Genel Müdürlük Yerle?kesi’ndeki 650 metrekarelik kapal? alan, 900 metrekarelik aç?k alana sahip Yuvam?z ?stanbul kre?i, 80 ki?i kapasiteli. Kapasitenin 34 ki?ilik kontenjan? ?SK? personeline, 46 ki?ilik kontenjan ise, ihtiyaç sahibi vatanda?lara ayr?ld?. Korunmas? gerekli kültür varl??? olarak tescilli olan, yeniden revize edilerek kurum çal??anlar? ve ziyaretçileri hizmetine sunulan Su Kafe ise, 65 metrekarelik kapal? ve 170 metrekarelik aç?k alana sahip. Kültürel miras bilincinin desteklenmesi amac?yla, özgün mimarisi korunarak restorasyonu yap?lm?? olan Kâ??thane Su Da??t?m Yap?s?, tarihin izlerini de içinde bar?nd?ran müze formu ile hayata geçirildi.

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İSKİ YERLEŞKESİ ‘EĞİTİME’ AÇILDI

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin