1. Haberler
  2. Gündem
  3. İTÜ’LÜ AGD’Lİ GENÇLER DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN TEK YÜREK OLDU

İTÜ’LÜ AGD’Lİ GENÇLER DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN TEK YÜREK OLDU

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

?TÜ’lü AGD’li Gençler Do?u Türkistan için tek yürek oldu. Anadolu Gençlik Derne?i gecen hafta Çin’in Urumçi ?ehrinde 21 katl? binada ç?kan yang?nda ?tfaiyenin geç müdahale etmesi sonucu hayat?n? kaybeden 44 Do?u Türkistanl? için protestolar?na devam ediyor.

?stanbul Teknik Üniversitesi (?TÜ) Anadolu Gençlik Derne?i (AGD) Komisyonu gecen hafta Do?u Türkistan’?n Urumçi ?ehrinde 21 katl? bir binada ç?kan yang?nda itfaiyenin geç müdahalede bulunmas? nedeni ile hayat?n? kaybeden 44 Do?u Türkistanl? için ?stanbul Teknik Üniversitesi (?TÜ) önünde bas?n aç?klamas? düzenledi.

?stanbul Teknik Üniversitesi Anadolu Gençlik Derne?i (AGD) Komisyonu ?TÜ önünde protesto ve bas?n aç?klamas? yapt?. AGD’li gençlerin ve ö?rencilerin kat?ld??? ?stanbul Teknik Üniversitesi önünde protesto ve bas?n aç?klamas? düzenledi. Çin Toplama Kamp? Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet ?lyaso?lu ve ?stanbul’da ya?ayan Do?u Türkistanl? vatanda?lar kat?ld??? protestoda Anadolu Gençlik Derne?i (AGD) Komisyon Ba?kan? Salih Bulmaz, “Katil Çin devletinin zulmü alt?nda vefat eden tüm Müslüman Uygur karde?lerimize Rabbimizden rahmet diliyor ve yeryüzündeki tüm mazlumlar?n yan?nda oldu?umuzu hayk?r?yoruz” ifadelerini kulland?.

?stanbul Teknik Üniversitesi AGD Komisyon ba?kan? Salih Bulmaz, haz?rlanan bas?n aç?klamas? ?öyle;

Uzun süredir Do?u Türkistan’da Müslüman Uygur Türklere kar?? kitlesel, planl? bir bask? ve zulüm uyguland???n? dile getiren Anadolu Gençlik Derne?i (AGD) Komisyon Ba?kan? Salih Bulmaz, “Do?u Türkistan’daki karde?lerimizin yaln?z olmad???n? tüm dünyaya duyurmak ve katil Çin devletinin de her daim kar??s?nda oldu?umuzu göstermek için bugün buraya toplanm?? bulunmaktay?z. Menfaatlerini her ?eyden üstün gören emeryalist güçler, zay?f b?rakt?klar? ülkeleri ve halklar? ezmeye devam etmektedirler. Bu düzen i?gallerle, iç sava?larla, ?iddet ve korkuyla, döktükleri kanla, bask? ve tahakkümlerini sürdürmektedir. Müslümanlar bu bask?ya, zulüme en çok maruz kalan insanlard?r.

Küresel sermaye sahipleri adeta dünyada nerede bir Müslüman varsa orada kan ve gözya?? dökmeye yemin etmi?lerdir. ??te Afganistan, M?s?r, Filistin, Irak, Do?u Türkistan. Katil Çin devleti ise bu ?er odaklar?n?n ba?lar?nda gelmektedir. Do?u Türkistan’? haritadan silmek için yakla??k bir as?rd?r var gücüyle çal??maktad?r. Müslüman Uygur halk?n?n namaz, oruç gibi ibadetleri, zalim Çin yönetimi taraf?ndan “terörizm, ayr?mc?l?k, a??r?c?l?k” olarak nitelendirilmekte ve her türlü bask? politikalar? için bir gerekçe olarak sunulmaktad?r.

2015’ten bu yana Do?u Türkistan’l? karde?lerimiz namaz k?l?yor, oruç tutuyor, Kuran-? Kerim okuyor veya evlerinde bulunduruyor. Türkçe veya Arapça ö?reniyor diye evlerinden, çocuk ve e?lerinden, anne-babalar?ndan, akraba ve arkada?lar?ndan, i?lerinden, okullar?ndan kopart?larak asimilasyon için olu?turulan toplama kamplar?na götürülmektedirler. Ad?na “E?itim Kamp?” dedikleri faaliyet Nazi ?iddetine varm??t?r. Bu kamplarda dayak yiyen, tecavüze ve cinsel ?iddete u?rayan… Aç, susuz ve uykusuz b?rak?lan… Çöl ortas?ndaki kamplarda yaz?n s?ca??nda, bazen de k???n so?u?unda ç?r?lç?plak halde bekletilen… ?nanç ve de?erlerini inkara zorlanan, domuz eti yedirilip içki içirilen, psikolojik ve moral de?erleri yerle bir edilen…

?nanmad?klar? Çin Komünist Partisi (ÇKP) ideolojisinin söylevlerini, mar? ve ?iirlerini ezberlemek zorunda b?rak?lan, sanki bir dinmi?çesine partinin liderlerine tazime zorlanan… Ve tüm bu zulümlere, muamelelere hiçbir suçu olmadan ve ço?unlukla da hiçbir mahkemede yarg?lanmadan maruz kalan, dahas? bu i?kence-hanelerden ne zaman ç?kaca??n? dahi bilmeyen kimselerdir Do?u Türkistanl? mazlumlar. Do?u Türkistan’da ya?ayan karde?lerimizin birçok temel haktan mahrum b?rak?ld???na, inanç ve dü?ünce özgürlüklerinin k?s?tland???na, toplama kamplar?nda böylesine rezil bir hayat ya?amaya zorland???na, psikolojik ve fiziksel her türlü i?kencelere maruz kald?klar?na dair bu ac? gerçekler hepimizi derinden yaralamaktad?r.

Tüm bunlar?n yan?nda 110 günden fazlad?r hiçbir ola?and??? virüs salg?n? görülmemesine ra?men halk? kontrol alt?nda tutmak, ve onlar? evlerine kapatmak için uydurulan pandemi önlemleri nedeniyle tüm Do?u Türkistan’da kimse soka?a ç?kamamakta, insanlar evlerinde açl?ktan ölmeye mahkum b?rak?lmaktad?r. Geçti?imiz Hafta Do?u Türkistan’?n Urumçi ?ehrinde 21 katl? bir binada ç?kan yang?nda tüm yang?n merdivenleri ve tüm ç?k?? kap?lar? kilitli oldu?u için uzun süre kimse d??ar? ç?kamam??, itfaiye istasyonu yakla??k 1 km uzakl?kta olmas?na ra?men vaktinde müdahalede bulunmam?? bu sebeplerden ötürü 44 karde?imiz ?ehit olmu?tur.

K?ymetli bas?n mensuplar?; Emperyalist ve katil Çin Devleti, y?llard?r i?gal etti?i Do?u Türkistan’da her türlü yöntemi kullanarak sistematik katliamlar gerçekle?tirmektedir. Çin’in bu bask?lara gerekçe olarak tüm Müslüman Do?u Türkistan halk?n? ?iddetle ili?kilendirmesi de kabul edilemez. Tam tersine insanlar?n temel hak ve özgürlük talepleri kar??s?nda Çin yönetiminin bask? ve tahakküm uygulamas? bir ?iddettir. Ba?ta Türkiye olmak üzere ?slam ülkelerinin Müslüman Do?u Türkistan hakl? talepleri do?rultusunda Çin’e kar?? birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri Do?u Türkistanl? karde?lerimizin seslerine ses katacakt?r.

Ayr?ca bilinmelidir ki sadece üzüntümüzü belirtmek, sadece miting ve aç?klama yapmak art?k tek ba??na yeterli de?ildir. Zulmü durdurmak ve mazlum karde?lerimize yard?mc? olmak için EYLEM GEREKMEKTED?R. Buradan aç?kça ilan ediyor ve hayk?r?yoruz; Katil Çin Devleti bu zorbal?klar?n? ilelebet sürdüremeyecektir ve er ya da geç Do?u Türkistanl? karde?lerimizin izzetli duru?lar? galip gelecektir. Müslüman ülkelerin siyasetçilerine ise aç?k ça?r?da bulunuyoruz; Dininizi ve Müslümanlar?n haysiyetini dünyal?k menfaatler kar??l???nda satmay?n!

Bugüne kadar yapm?? oldu?unuz her türlü ekonomik ve siyasi anla?malar? feshederek ülkelerinizdeki Çin konsolosluklar? kapat?n! Uluslararas? arenada Çin’e kar?? birlikte hareket edin ve Çin mallar?na boykot uygulay?n! Müslüman ve Türki ülkeler olarak Do?u Türkistan’da ya?ananlara kar?? sesimizi ç?karmamak, olanlara müsaade etmek, ya?anan tüm zulümlere, katliamlara seyirci kalmak ne büyük utançt?r. Dünyan?n herhangi bir yerinde bir insan?m?z?n haks?zl??a u?ramas?n? istemiyorsak bunun yolu ?slam ülkelerinin hak ve adalet ekseninde güç birlikteli?i yapmas?ndan geçer. Dünyan?n herhangi bir yerinde bir insan?m?z?n haks?zl??a u?ramas?n? istemiyorsak bunun yolu tüm yeryüzünde adil bir düzenin kurulmas? için gayret etmekten geçer.

Allah, hak ve adaletin tesisi için at?lan ad?mlar? bo?a ç?karmayacakt?r. Bilinmelidir ki; bizler ?stanbul Teknik Üniversitesindeki Müslüman gençler olarak, tüm zulümlerin ve bu zulümlere dolayl? ya da do?rudan destek veren kirli i? birliklerinin kar??s?nday?z! ?slam Birli?i tesis edilmeden ba?ta Do?u Türkistan olmak üzere yeryüzündeki zulümlerin bitmeyece?ini ifade ediyor ve ?slam ülke yöneticilerini ve Müslümanlar? sorumluluklar?n? yerine getirmeye davet ediyoruz. Son olarak siz K?ymetli üniversiteli karde?lerim; Bizler de birer Müslüman genç olarak Do?u Türkistan’? gündemimiz yapmal? hayat?m?zda bu davaya yer vermeliyiz. Kampüslerimizde, dersliklerimizde, kantinlerimizde duyurabildi?imiz herkese bu zulmü anlatmal?y?z. Zira Efendimiz “Kim bir kötülük görürse, onu eliyle de?i?tirsin. ?ayet eliyle de?i?tirmeye gücü yetmezse, diliyle de?i?tirsin. Diliyle de?i?tirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle bu?zetsin ki bu iman?n en zay?f derecesidir” buyurmu?lard?r. Katil Çin devletinin zulmü alt?nda vefat eden tüm Müslüman Uygur karde?lerimize Rabbimizden rahmet diliyor ve yeryüzündeki tüm mazlumlar?n yan?nda oldu?umuzu hayk?r?yoruz” ifadelerini kulland?.


0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
İTÜ’LÜ AGD’Lİ GENÇLER DOĞU TÜRKİSTAN İÇİN TEK YÜREK OLDU

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin