1. Haberler
  2. Eğitim
  3. SANCAKTEPE DE GENÇ TEKNOGİRİŞİMCİLERE ÖZEL PROJE

SANCAKTEPE DE GENÇ TEKNOGİRİŞİMCİLERE ÖZEL PROJE

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sancaktepe’de çocuk ve gençlere özel Sancaktepe Teknoloji Liderleri projesi hayata geçirildi. Projeyle gençlerin teknoloji alan?nda giri?imlerinin desteklenmesi ve TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararas? birçok yar??mada gençlerin yer almas?na olanak sa?layacak bir alan kurulmas? amaçlan?yor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanl???, ?stanbul Kalk?nma Ajans?, Sancaktepe Belediyesi, Medeniyet Üniversitesi ve Sancaktepe ?lçe Milli E?itim Müdürlü?ü i? birli?inde hayata geçirilen Sancaktepe Teknoloji Liderleri ‘Yeni Neslin Teknolojisi’ projesinin aç?l?? töreni Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesi’nde düzenlendi. Programa, Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü, ?stanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Dr. Gülfettin Çelik, Sancaktepe Kaymakam? Ahmet Karakaya, Sancaktepe ?lçe Milli E?itim Müdürü Hale Ba?ce Özba? ve çok say?da genç kat?ld?.

Robotik kodlama ve drone atölyesi, 3 boyutlu tasar?m atölyesi, üretim atölyesi, sanal gerçeklik, oyun ve dijital içerik geli?tirme atölyesi, aç?k kaynak atölyesi ve otonom araçlar ile yapay zeka atölyesinin bulundu?u proje kapsam?nda 270 kay?tl? ö?renci, 6 atölye ve 50 projenin yer ald??? bildirildi.

“ÇOCUKLARIMIZ ROBOTLAR, ?HA’LAR, S?HA’LAR, TOGG’LAR YAPACAK”

Sancaktepe Belediye Ba?kan? ?eyma Dö?ücü, “Bugün Sancaktepe’mizde gençlerimizle büyük bir gururu ya?ad?k. Teknoloji liderleri projemizi hayata geçirdik. Bu güzel mekânda gelece?e dair birçok bulu?a imza atacak evlatlar?m?z? yeti?tirecek, onlara mekân ve imkân sunaca??z. Onlar da burada rahatl?kla hayallerini gerçekle?tirmek, dünya teknolojilerinin kat kat üstüne ç?kmak için bir imkân bulmu? olacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki art?k devletler teknolojiyle var. Ve bu teknolojiyi yakalaman?n ötesinde üstüne ç?kmam?z gerekiyor. Gençlerimiz de bu anlamda inan?lmaz becerikli, inan?lmaz ak?ll?. Biz de onlar? destekleme ad?na ?stanbul Kalk?nma Ajans?m?z, Medeniyet Üniversitemizle i? birli?i yapt?k. Böylelikle çok güzel bir projeyi hayata geçirmi? olduk. Çocuklar?m?z robotlar, ?HA’lar, S?HA’lar, Togg’lar yapacak. Bunlar?n yaz?l?mlar?n? üretecek, içerikler olu?turacak. Üretmeye kadar her türlü imkân? gençlerimize bu mekanlarla sunmu? oluyoruz. Biz gurur duyuyoruz çünkü Vecihi Hürku?lar’dan ?imdiye kadar üretilememi? her ?eyin gençlerimiz taraf?ndan yap?ld???n?, tasarland???n?, üretildi?ini ve kullan?ld???n? görüyor olmak bize gurur veriyor. Biz de bunun önünü açmak için gençlerimize imkân sunmu? olduk” dedi.

 “BÖYLE MERKEZLER ?NSANLARIN TEKNOLOJ?Y? TANIMASINI SA?LIYOR”

Projenin aç?l???na kat?lan Hüseyin Fatih Özden (18) “Teknofest’te su alt? kategorisinde bu sene bin 200 tak?mdan ilk ona girdik. Arac?m?z?n tüm parçalar?n? kendimiz tasarlad?k ve 3D yaz?lardan imal ettik. Sadece motor parçalar? ve birkaç parçay? sat?n ald?k. Di?erlerini kendi imalat?m?z olan parçalar. ?n?allah seneye Teknofest’e ve dünya çap?ndaki su alt? yar??malar?nda dereceye girmeyi hedefliyoruz. Böyle merkezler asl?nda teknolojiyle alakas? olmayan bir insan?n bile gelip burada teknolojik malzemelerle ha??r ne?ir olmas?n? sa?l?yor. Gerçekten belki teknolojiyle yak?ndan uzaktan ilgisi olmad???n? dü?ünen ama böyle merkezlere gelince yaz?l?m konusunda ya da tasar?m konusunda ilgisi ve yetene?i oldu?unu fark eden birçok insan var. Bu da ileride üniversite hayat?nda ya da i? hayat?nda o ki?inin daha do?ru bir yol seçmesinde katk? sa?l?yor” ?eklinde konu?tu.

 “BU ORTAMLAR SAYES?NDE PROJELER?M?Z? GEL??T?R?P, ÜRET?M SÜREÇLER?N? ?LERLETEB?L?R?Z”

17 ya??ndaki Ahmet Hilmi Güne? ise Teknofest’te finale kald?klar? proje hakk?nda bilgi vererek, “Biz bu rokete yakla??k bir y?ld?r çal???yoruz. Teknofest’te roket kategorisi, üç ana daldan olu?uyor. Biz lise kategorisinde alçak irtifada yar???yoruz. Hedefimiz bin 500 metreye ç?k?p içinde bulunan görev yükünü sa? salim indirmek. Teknofest’te bu sene final a?amas?nda ?u an 20 tak?m içerisindeyiz. At?? ya??? nedeniyle ileri bir tarih ertelendi. Hedefimiz birinci olmak. Böyle ortamlar?n olu?turmas? ö?renciler bak?m?ndan çok önemli. Ö?rencilerin bu tarz teknoloji alanlar?na, Teknofest fark?ndal??? olu?turmas?n? sa?l?yor. Böyle ortamlar?n as?l amac? bu fark?ndal??? olu?turmak. Bu ortamlar sayesinde burada projelerimizi geli?tirip, tasar?m?n? yap?p, üretim süreçlerini ilerletebiliriz. Yani i?imiz daha da kolayla??yor asl?nda” ifadelerini kulland?.

SANCAKTEPE TEKNOLOJ? L?DERLER? PROJES? HAKKINDA

“Sancaktepe Teknoloji Liderleri projesi, 2023 Sanayi-Teknoloji Stratejisi ve Milli E?itim Bakanl??? 2023 vizyon belgesini temel alarak küresel ekonomide söz sahibi, yüksek katma de?er üreten bir ?stanbul ekonomisi için ça??n ve gelece?in becerileriyle donanm?? ve bu donan?m? insanl?k hayr?na sarf edebilen, yenilikçi, yarat?c?, yetkinlik ve kabiliyetlere sahip, nitelikli, ahlakl? çocuk ve gençlerin yeti?tirilmesini amaçlan?yor. Sancaktepe Teknoloji Liderleri projesi ile Sancaktepe’deki ortaokul ve lise ö?rencilerinde teknoloji projeleri, Ar-Ge ve giri?imcilik konular?nda fark?ndal???n art?r?lmas?, bölgedeki çocuk ve genç nesil aras?nda proje ve teknogiri?imcili?in yayg?nla?t?r?larak toplumsal ve ekonomik yap?daki dönü?ümü gerçekle?tirecek beceri ve yetkinli?e sahip çocuk ve gençler yeti?tirilmesi, ortaokul, lise ve üniversite ö?rencilerinin TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararas? birçok yar??mada yer almalar?na olanak sa?layacak bir alan kurulmas?, kurulacak atölyelerde Milli Teknoloji Hamlemiz do?rultusunda 21. yüzy?l becerilerine uygun ?ekilde STEM modeliyle düzenlenecek uygulamal? ve yarat?c?l?k odakl? e?itimlerle çocuk ve gençlerin ara?t?rmac?, bilgiyi analiz edebilen, aç?k kaynak teknolojilerine hâkim ve kritik teknolojilerde proje geli?tirebilen bireyler olarak yeti?melerine katk? sa?lanmas? hedefleniyor.

 


0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
SANCAKTEPE DE GENÇ TEKNOGİRİŞİMCİLERE ÖZEL PROJE

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin