1. Haberler
  2. Genel
  3. ŞEYMA DÖĞÜCÜ: BİR DÖNEM DAHA GEÇLERİMİZE HİZMET ETMEK İSTERİM

ŞEYMA DÖĞÜCÜ: BİR DÖNEM DAHA GEÇLERİMİZE HİZMET ETMEK İSTERİM

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

 

Sancaktepe Belediye Ba?kan? Av. ?eyma Dö?ücü göreve geldi?i günden bugüne yapt??? çal??malar?, Belediyenin kurban bayram? haz?rl?klar?n?, 15 Temmuzu, Sancaktepe’de gençlere ve ailelerine yönelik yapt?klar?n? ve yaz boyu gençler için haz?rlanan projelerini gazetemiz genel müdürü Halit Soytürk’e anlatt?.

 

Sancaktepe Belediyesi olarak Kurban Bayram? Haz?r olduklar?n? dile getiren Ba?kan Dö?ücü, “Geçen seneki düzenimiz bu senede ayn? ?ekilde devam ediyor. Kurbanlar?m?z?n kesimi alan?m?zda düzenli bir ?ekilde yap?lacak. Ayr?ca her bayram öncesi oldu?u gibi bu Kurban Bayram?’nda da Sosyal yard?m alan ailelerimizin al??veri?lerini yapabilsinler diye 7,000 bine yak?n ailemizin sosyal kartlar?na 500 TL’lik yüklemeleri erkenden hesaplar?na yat?r?ld?. ?ahs?m?n ve belediye ba?kan yard?mc?lar?m?z?n ile büyükba? hayvanlar?m?zdan kesece?iz kurbanlar?m?z?n etlerini Sosyal Yard?m ekibimiz ile ailelerimize da??taca??z” dedi.

Sancaktepe Belediye Ba?kan? olarak 3. Kurban Bayram?’na haz?rlan?yorsunuz. ?eyma Dö?ücü olarak Sancaktepe’deki 3 y?l?n?z? de?erlendirir misiniz?

 

?EYMA DÖ?ÜCÜ: PANDEM?N?N ERTELETT??? TÜM PROJELER?M?Z HIZLI B?R ?EK?LDE DEVAM ED?YOR

Belediye Ba?kan? oldu?u ilk dönemde hacca gitti?ini ifade eden Ba?kan Dö?ücü, “ilk üç ay?m?zda Büyük?ehir Belediyesi’nin seçimlerinin tekrarlanmas?n?n ard?ndan 8 senedir bekledi?im Hac vazifem ba?kanl???m?n ilk y?l?nda ç?kmas? beni çok mutlu etti. Bu vesile ile ?slam alemine, ülkemize ve say?n Cumhurba?kan?m?za dualar ederek bu görevimize ba?lad?k. Elhamdülillah. H?zl? bir ?ekilde personel ve mali politikam?z? belirledik.  Çocuklar için oyun t?r?n? mahallelerde dola?t?rd?k. Pandemi nedeni ile yapamad???m?z mahalle bulu?malar?n? erteledi?imiz çal??malara pandemi sonras? ba?lad?k ve devam ediyoruz” dedi.

 

Ba?kan Dö?ücü aç?klamalar?n? ?u ?ekilde sürdürdü; “iki y?ll?k pandemi ile birlikte dezenfektan, temizlik, sosyal yard?m, vefa gruplar?m?z ile birlikte evlere servisler yapt?k. Sa?l?k çal??anlar?m?za ve ?lçe Sa?l?k Müdürlü?ü’ne verdi?imiz destekler ile bizim için çok de?i?ik bir süreç oldu. Dolay?s?yla iki y?lda hiç kimsenin ya?amad??? bir tecrübeyi biz burada kazanm?? olduk. Elhamdülillah 39 ilçe içinde bakt???n?z zaman bu süreçleri yüzümüzün ak?yla atlatt???m?za inan?yorum. Pandemi sürecinde ilçemizdeki esnaflar?m?za yönelik çal??ma yapt?k. Esnaflar?m?z?n nakdi olmasa bile ayn? desteklerimizi sa?lad?k. Esnaflar?m?zdan destek al??veri? yapt?k. Yapt???m?z al??veri?lerimizi sevgi ma?azam?zda ücretsiz olarak da??tt?k. Esnaf?m?zdan al??veri? yap?p ihtiyaç sahibi vatanda?lar?m?za da bir destek projesi olarak bütün mahallelerimizde gerçekle?tirdik ve hala yapmaya devam ediyoruz. Kaymakaml???m?z?n VEFA Destek Gurubu, K?z?lay, sivil toplum kurulu?lar?m?z ile bizim burada çok güzel yard?m kurulu?lar?m?z ile kaymakaml???m?zla verilerimizi payla?arak daha çok ki?iye ula?man?n da liderli?ini yapm?? olduk”.

 

Bu sene Kurban Bayram? tatili ile 15 Temmuz’un birle?mesinden dolay?, Ba?kan Dö?ücü’nün hukukçu yönü dikkate alarak 15 Temmuz’u sorduk. Bu y?l Kurban Bayram? FETÖ Törer örgütünün hain darbe giri?iminin 6. Y?l?. Sancaktepe belediyesi olarak 15 Temmuz haz?rl?klar?n?z nelerdir?

15 Temmuz gecesinin önemine ve ya?ananlar? ülkemizin dönüm noktas? oldu?unu samimi bir dille anlatan Ba?kan Dö?ücü ifadelerini ?u ?ekilde dile getirdi.

?EYMA DÖ?ÜCÜ: VESAYETÇ? TERÖR KAFASINI M?LLET DUR DED?

“?stanbul’da köprülerin kapanmas? gibi görüntüler gelmeye ba?lay?nca bu zamanda 21 yüzy?lda neler oluyor dedik. Demokratik ülke bir sorun yok. Herkes karde?çe ya??yor. Bütün kesimler birbirine yakla?m??. Yani darbeyi gerektirecek ne olabilir? Ama maalesef kar??m?zda hiçbir ?ekilde bu memleketin menfaatinin dü?ünmeyi b?rak?n kendi insan?na silah çekenler olu?an bir grupla kar?? kar??ya geldik. Bir terör örgütüyle birlikte planlan?p ortaya konulmazsa sahneye konulmas? önce ?ok etkisi ama milletçe hemen toparlad?k. Milletimizin büyük deste?i ile bertaraf edildi.

Say?n Cumhurba?kan?m?z?n bir sesi ile bütün millet abdestini, bayra??n? omuzuna asarak meydanlara ç?karak bütün dünyaya örnek olacak bir demokrasi ve iman hareketi ortaya koydu.

Çünkü vatanda? 60’l?, y?llarda ya?am?? oldu?u kendi seçmi? oldu?u ba?bakan?na, kendi ülkesini yöneten insanlara, yani kendi iradesine sand?kta koymu? oldu?u benim ki?iler yönetecek diye sand?kta koymu? oldu?u iradeye sahip ç?kt?. Çünkü o zaman ke?ke demi?lerdi. Ke?ke biz b?rakmasayd?k ke?ke arkas?nda dursayd?k. Ama bu millet tarihinden ders alm??t? ve 15 Temmuz’da art?k kendisine silah do?rultan kendisinin üzerine tanklarla yürüyen bu vesayetçi ve terör kafas?na dur dedi.

Gerçekten her dü?ündü?ümde böyle yüre?imizi kabartan, duyguyla gözya?lar?yla hat?rlad???m?z bir an. Yaln?z beni üzen taraf? sanki bunlar çok uzun y?llar önce ya?anm?? gibi sanki üzerinden on y?llar geçmi? gibi. ?imdi art?k bunlar? yava? yava? unutuluyor olarak göremeyiz. Biz bunu daha yeni ya?ad?k, ?u anda ayn? müdahaleler devam ediyor, ekonomik anlamda s?n?rlar?m?z anlam?nda ayn? tehlikeler devam etmesine ra?men vatanda??m?z? adeta bütün bunlar ya?anmam?? gibi milletine kar?? kendi seçti?i iradeye kar?? fütursuzca yönlendirme yapmaya çal??an bir kesimi de hala görüyoruz maalesef. Dolay?s?yla bunlar? unutmamakta unutturmamak da çok büyük faydalar oldu?una inan?yorum. Biz evel Allah, vatan?na, milletine, bu memleketin her bir kar?? ta??na, topra??na a??k olan bir milletiz. Bizi bu yönden kimse y?pratamaz. E tabii ?ekil de?i?tirerek kar??m?za gelenler var. Onlar? da milletimiz in?allah iradesiyle bertaraf edecektir diye dü?ünüyorum”.

Sancaktepe’de 15 Temmuz etkinlikleri hakk?nda ?unlar? ilave etti.

15 Temmuz’da bu dönem biz biliyorsunuz geçti?imiz 15 Temmuz’da da çok güzel bir meydan toplant?s? yapt?k ve çok da hakikaten vatanda??m?z hala o ilk günkü tazeli?i ile geldi. Yo?un bir kalabal?kla kat?ld?. Biz bu dönemde in?allah ayn? benzer bir çal??ma yapmak istiyoruz. Fakat Say?n Cumhurba?kan?m?z?n kat?laca?? ?stanbul’da bir toplant? olmas? ihtimali de oldu?u için ?imdi oradan haber bekliyoruz. E?er Say?n Cumhurba?kan?m?zla bir toplant? olursa Sancaktepe olarak hepimiz in?allah oraya kat?l?m sa?layaca??z.

 

Ba?kan Dö?ücü’nün sorular?m?za içtenlikle cevap vermesi üzerine önümüzdeki günlerin yaz s?ca??nda yap?lacak etkinlikler sorduk. Sn. Ba?kan, Sancaktepe’de yakla??k 100 bin ö?renci karnelerini ald?. Yaz tatilinde gençlere ve ailelerine yönelik projelerinizde neler var?

?EYMA DÖ?ÜCÜ: YAZ BOYU MEYDAN PARKTA SÜRPR?ZLERLE DOLU ETK?NL?KLER…

Ö?rencilere moral motivasyon için okul öncesinde sürprizlerinin oldu?unu dile getiren Ba?kan Dö?ücü, “Gençlerimizin okul öncesi stres atamalar? için konserler planlar?m?z var. Belediyemizin yan?nda yaz boyunca çe?itli renkli etkinliklerimiz yap?lmaya devam edecek. Rengarenk armut minderlerim ile gençlerimize güzel alanda her ak?am geliyorlar, oturuyorlar, piknik yap?yorlar. Bizim orada bir ekran?m?zda yaz ak?amlar?nda filmler, TRT’ye bazen televizyona ba?lant? da kurduk orada. TRT’de di?er programlarda güzel programlar? oldu?unu oradan yay?na da ba?lanaca??z. Film gösterimlerinin yan?nda haz?r olan sahnemiz çe?itli etkinliklerin yan?nda yaz boyu mini konserlerimiz devam edecek.

Ramazan da etkinli?i için haz?rlanan stantlarda kad?nlara yönelik güzel projeleri oldu?unu söyleyen Ba?kan Dö?ücü, “orada çok güzel el ürünlerini satacaklar? bir stand? açaca??z. Yaz boyu farkl? farkl? çal??malarda etkinliklerde sürekli diri tutaca??z. Halk?m?z art?k al??t? Belediyenin yan?ndaki meydan? hakikaten bir kent meydan?, bir halk meydan? halini ald?. ?n?allah bu çal??maya da devam ettirece?iz. Ben meydana ç?k?nca gençleri görüyorum. Hayvanlar?n? gezdirmeye gelenler oluyor. Anneler çocuklar?n? alm??lar, gelmi?ler bir ?ey sermi?ler orada oturuyorlar beraber. Onlar çok ho?uma gidiyor ve çocuklar?n mutluluklar? beni, mutlu ediyor.

 

Gençlerle ya?ad??? anekdot anlatan ba?kan Dö?ücü,

Sizi Sevdi?imiz ?çin Yap?yorum

“Gençlerimiz beni görünce Ba?kan?m oyumuzu sana verece?iz dediler. Ben dedim ki ben oy almak için yapm?yorum. Ben sizi sevdi?imiz için yap?yorum. Biz de zaten sizi seviyoruz onun için dediler. Bizim aram?zda öyle yani bir sevgi ba?? kuruldu. Ben gerçekten çocuklar? görünce adeta kendi çocuklar?m? görmü? gibi kalbim p?rp?r ediyor. Onlarda bunu fark ediyorlar ve hissediyorlar onu onda görüyorum. Çocuklar?m?z?n, gençlerimizin, annelerimizin, babalar?m?z?n teveccühü ve biz güvendiler bu ?ehrin anahtar?n? teslim ettiler. Biz de onlar?n güvenine lay?k olarak çal??mak için elimizden geleni yap?yoruz”.

 

Yo?un bir tempoya ra?men yorulmadan çal??t???n? dile getiren Dö?ücü

?EYMA DÖ?ÜCÜ: B?R DÖNEM DAHA GEÇLER?M?ZE H?ZMET ETMEK ?STER?M

“Bizim literatürümüzde yorulmak diye bir ?ey yok. Her gün ba?ka bir enerji ile ba?l?yoruz. Elhamdülillah gayretle çal??aca??z. Bu teveccühe lay?k olmaya çal??aca??z in?allah. Rabbim sa?l?k, afiyet verirse siyasi büyüklerimiz bizi devam ettirmek isterlerse biz Sancaktepe’yi çok seviyoruz. Hizmet etmeyi çok seviyoruz. Sancaktepe’ye hizmet etmekten mutluluk duyar?z”.

 

Say?n Ba?kan Kurban Bayram?’na 5 gün var Sancaktepe’lilere mesaj?n?z nedir?

BA?KAN DÖ?ÜCÜ’NÜN BAYRAM MESAJI

“Tüm Sancaktepe’li hem?ehrilerinin Kurban Bayram?’n? kutlayan Dö?ücü, “?slam alemi ile beraber sa?l?kl?, huzurlu sevdiklerimizle o özledi?imiz bayramlar? bayramlar gibi bir bayram geçirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim ibadetlerini kurbanlar?n? hay?rlar?n? kabul etsin. ?n?allah bayram sonras? da çok güzel bir döneme giriyoruz. Sa?l?kla s?hhatle devam eder. Bütün bu süreçlerin sonunda da yine Sancaktepe’miz de hep beraber güzel i?lere imza atar?z” ifadelerini kulland?.

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
ŞEYMA DÖĞÜCÜ: BİR DÖNEM DAHA GEÇLERİMİZE HİZMET ETMEK İSTERİM

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Cadde News - Gündem - Dünya - Ekonomi - Spor - Teknoloji - Magazin ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Bizi Takip Edin